MĚSÍČNÍK KRUŠNÉ HORY – ZÁPAD

480 let historie města Horní Blatné v datech / Zdroj: místní pamětník Jaroslav Šanda, redakčně upraveno a doplněno foto: archiv Michal Urban

10.8.2012 | Autor: admin | kategorie: 07 Události aktuality,2012/08

1532: po nálezu cínových rud na Blatenském vrchu zakládá saský kurfiřt Johann Friedrich město Horní Blatná s 199 parcelami, zřízení malé školičky s jedním učitelem

Impulzem k založení Horní Blatné v roce 1532 byly nálezy cínové rudy na Blatenském vrchu v místech dnešních Vlčích jam (foto Rupert Fuchs, 1923)

1535: kronika zaznamenává první návštěvu kurfiřta, obec dostává darem 200 zlatých pro školní a církevní účely

1537: obec dostává právo držet každý pátek trhy a zřídit obecní váhu na cín

1542: za obecním farním úřadem vybudován první dřevěný kostelík, postavený nad štolou Svatého ducha, vydržel jenom 50 let, v té době je obec převážně evangelická

1543: naproti radnici zřízena škola s byty pro učitele a faráře, zřízen místní hřbitov

Školu měla Horní Blatná již od svého založení, ta současná byla postavena v roce 1900

1546: tzv. pražskou dohodou ze 14. října mezi českým králem Ferdinandem I. a saským kurfiřtem Mořicem připadá Horní Blatná koruně České

1548: v blízkosti kostela zakoupen dům pro vyučování latině

1550: žito a oves sklizené v Horní Blatné nestačí a obilí se proto dováží z Kadaně, je zřízen obecný mlýn

Obecní mlýn stával pod Horní Blatnou při silnici do Nových Hamrů (na pohlednici uprostřed zcela vlevo

1551: pro blaho obecních finančních záležitostí jsou jmenováni první komoří

1553: je zakoupena budova pro zřízení dívčí školy

1555: český král Ferdinand I. uděluje Horní Blatné privilegia svobodného královského horního města

1556: první výroční trh

1560: udělena práva zpracování dřeva, pálení dřevěného uhlí pro vlastní potřebu, porážení v lese pro potřebu výstavby, ale za podmínky nového zalesnění

1593–1594: po zřícení původního dřevěného kostelíka postaven na náměstí nový – kamenný

Původně renesanční kostel sv. Vavřince z let 1593/1594 byl barokně přestavěn v polovině 18. století (foto z r. 1904)

1595: obecní mlýn propachtován Gabrielu Sieglovi

1605–1607: upravena kostelní věž a instalována korouhvička.

1617: obecní rada uděluje potůčkovskému komořímu Jacobu Sielingovi privilegium ke zřízení pivovaru

1636: v dosud zcela evangelickém městě vzniká katolická obec

1646: zavedeny daně na maso, chléb, pivo a víno

1653–1654: 60 evangelických rodin opouští kvůli víře Horní Blatnou a zakládají v Sasku těsně za hranicí Johanngeorgenstadt

1653–1659: obci odebráno právo kácet dřevo kvůli špatnému hospodaření v lesích. Povoleno odebírat dříví jen pro radnici, školu, nemocnici a kostel

1672: zřítila se věž kostela.

1685: na příkaz pražského arcibiskupa je dosud evangelický kostel přesvěcen na katolický. Patronem se stává sv. Vavřinec, zároveň je vysvěcen hřbitov

1691: výstavba obecního pivovaru

1733: obec prodává své tři mlýny pro nerentabilitu a z výtěžku staví sladovnu pro pivovar

1737: rozšiřuje se kostel, hlavní loď je zvýšena, přistaveny sloupy a nárožní schodiště. Věž kostela  v dnešní podobě byla zřízena v roce 1606, dostavěna byla v roce 1755

1740–1790: druhé období rozmachu těžby cínu, zejména zásluhou dolu Konrád a obecního dolu Vavřinec

1744: slavnostně vysvěcena Křížová kaple na hřbitově

1785: objekt správy lesů na náměstí, dosud patřící saskému kurfiřtovi, je předán obci ke zřízení školy

1799: vznik manufaktury na výrobu pocínovaných lžic

1825: zemřel v 75 letech páter Hahn, známý jako Faust Krušných hor

1837: v obci je zřízen poštovní úřad

1850: Horní Blatná se stává okresním městem se všemi právy, daňovým úřadem a okresním velitelstvím policie

1866: ve městě založen hasičský sbor

1873: založení továrny na lžíce Kerl & Co.

1878: Christoph Grimm a syn zřizují v obci první rukavičkárnu

1892: stará radnice padla za oběť plamenům

Hornoblatenská radnice po přestavbě po požáru v roce 1892 (foto z r. 1921)

1893: slavnostně vysvěcena dnešní radnice.

1894: zřízen park na náměstí

1897: Gustav Neubert zřizuje v obci továrnu na zimní sportovní potřeby

1899: zprovoznění železnice Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt

V roce 1899 byla zprovozněna železniční trať z Karlových Varů do Nejdku, Horní Blatné a dále do Johanngeorgenstadtu

1900: dostavba nové školy, na tehdejší dobu velice moderní

1903: založení státní školy pro paličkování

1906: zřízení pokračovací školy

1908: zřízení státní spořitelny (od roku 1870 jednatelství a záložna)

1913: postavena rozhledna s restaurací na Blatenském vrchu

Rozhledna na Blatenském vrchu a dnes již neexistující přilehlá restaurace v roce 1940

1914–1918: v první světové válce padlo 131 hornoblatenských občanů

1918: zhroucení rakousko-uherské monarchie, v prosinci českoslovenští vojáci převzali všechny státní úřady

1919: založen podnik BLEX, tradiční výrobce kuchyňského zboží

1920: zřízena střední škola

1921: konala se živnostenská výstava

1923: zavedeno veřejné osvětlení obce

1924: postavena továrna na tkané rukavice Linke a Neumann

1926: vysvěcení Památníku padlým

1927: vysvěceny tři nové církevní zvony

1932: velkolepé oslavy 400. výročí založení Horní Blatné, o nichž byl natočen dokumentární film

Pohlednice vydaná k 400. výročí založení Horní Blatné v roce 1932

1938: připojení k Německé říši

1939–1945: za druhé světové války padlo asi 100 blatenských občanů

1945–1946: vysídlení Němců

1977: v domě č.p. 127 otevřeno muzeum

1982–1990: Horní Blatná dočasně sloučena s Perninkem

1993–1997: rekonstrukce kostela sv. Vavřince

1995–2001: rekonstrukce Blatenského vodního příkopu

1999– 2000: plynofikace obce

2007: Horní Blatná se stává opět městem

 

Obchody a řemeslníci v Horní Blatné v roce 1945

15 pekařů

7 řezníků a uzenářů

9 ševců

15 krejčích a švadlen

2 kováři

11 truhlářů

31 obchodů s různými potravinami

5 prodavačů paličkovaných krajek

6 trafik

3 půjčovny aut

5 obchodů s uhlím

17 výrobců kožených i tkaných rukavic

51 ostatních podnikatelů

 

V té době měla Horní Blatná 2 600 obyvatel, k 1. 1. 2012 jich zde podle statistik ministerstva vnitra žilo 557, z toho 178 cizinců.

 

Komentáře jsou uzavřeny.

Anonymní - Gravatar

Všechny komentáře byly zrušeny.

Zanechte komentář